Kategorier
Uncategorized

Lagen som verktyg för funktionshinderrörelsen

Independent Living Institute är en ideell organisation som arbetar aktivt för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Inom denna organisation pågår ett antal olika projekt. Akademin intervjuar Maria Schöler som är inbjuden talare under  temat ”Lagen som verktyg för funktionshinderrörelsen”.

Hur skulle ni beskriva ert arbete med rörelsejuridiken?

Huvudsyftet med projektet ”Lagen som verktyg” är att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Detta gör vi genom att sprida information kring de olika diskrimineringsformerna, framförallt om diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Vi erbjuder utbildningar och workshops samt anordnar konferenser med mera. Diskrimineringsformen ”bristande tillgänglighet” tillkom år 2015 och, i och med att bestämmelsen endast åberopats vid ett fåtal tillfällen, är det inte klart hur lagen skall tolkas. För att det skall bli klarare vilket skydd diskrimineringslagen ger i praktiken måste det således drivas fall på området. Vi har en särskilt tjänst, Anmälningstjänsten, där den som anser sig ha blivit diskriminerad kan anmäla händelsen och ger oss möjlighet att utreda ärendet.

Vår processhandbok, ”Motverka funktionsdiskriminering och förändra samhället med lagen som verktyg”, utgör en viktig komponent i det kunskapshöjande arbetet inom detta område. I denna har vi bland annat redogjort för hur diskriminering av personer med funktionsnedsättning kan komma till uttryck samt hur den drabbade kan gå till väga för att få upprättelse i sådana ärenden. Vi har även en rådgivningstjänst till vilken man kan ringa/skriva om man vill diskutera ett särskilt fall.

Vad är det för människor ni möter och vilka behov finns hos dessa grupper?

I vår verksamhet möter vi personer med funktionsnedsättning som diskriminerats och behöver råd (information) om hur de gå till väga för att få upprättelse. I arbetet med att motverka strukturell diskriminering genom kompetenshöjande insatser på området är vi även i kontakt med funktionshinderorganisationer och andra människorättsorganisationer, jurister och juriststuderande och beslutsfattare.

Vilka rättsliga framgångar tror ni behövs för funktionshinderrörelsen i Sverige och vilka är utmaningarna idag.

Ett antal olika alternativa åtgärder står till buds för att vardagen för personer med funktionsnedsättning skall förbättras och projektet ”Lagen som verktyg” har valt att till största del fokusera på processföring.  Men, för att vi skall kunna driva strategiska rättsfall och på så sätt bidra till en tydligare rättspraxis som klargör vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning besitter, är vi i behov av ärenden. En av de utmaningar som vi står inför är således att få civilsamhället att engagera sig mer i dessa frågor, exempelvis genom att anmäla diskriminering. För att nå rättsliga framgångar måste vi även finna jurister som kan tänka sig att driva dessa fall utan ersättning, eller endast mot en symbolisk summa. Detta är dock inte det lättaste eftersom Sverige – till skillnad från exempelvis USA – saknar en pro bono – kultur.

Information om projektet finns på vår hemsida: https://lagensomverktyg.se/om-oss/